Umowa o pracę w Holandii2024-06-29T18:01:49+01:00

Umowa o pracę w Holandii

Umowa o pracę w Holandii zawiera ustalenia pomiędzy Tobą a pracodawcą. Jeśli jesteś zatrudniony u pracodawcy i otrzymujesz wynagrodzenie, masz umowę o pracę (arbeidsovereenkomst lub arbeidscontract). Jesteś wtedy zatrudniony.

Umowę o pracę możesz zawrzeć pisemnie lub ustnie. Rozsądnie jest spisać umowę o pracę w formie pisemnej. Następnie ustala się szereg praw i obowiązków zarówno dla Ciebie, jak i Twojego pracodawcy.

 

Umowa o pracę bezpośrednio z pracodawcą

Co zawiera umowa o pracę w Holandii?2024-06-29T16:26:47+01:00

Umowa o pracę w Holandii zawiera między innymi:

 • Twoje imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania;
 • Nazwę oraz siedzibę firmy, w której pracujesz;
 • Miejsce lub miejsca, w których będziesz pracować;
 • Twoje stanowisko lub rodzaj pracy, którą wykonujesz;
 • Datę rozpoczęcia zatrudnienia;
 • Czas trwania umowy;
 • Ilość godzin pracy (dziennie lub tygodniowo);
 • Wysokość Twojego wynagrodzenia i termin jego wypłaty;
 • (Ewentualnie) długość okresu próbnego;
 • Wysokość dodatku urlopowego;
 • Liczba dni urlopu;
 • Długość okresu wypowiedzenia;
 • (Ewentualnie) Twój plan emerytalny;
 • (Ewentualnie) Klauzula o zakazie konkurencji;
 • Twój układ zbiorowy pracy (CAO), jeśli ma zastosowanie.
Kiedy otrzymam umowę o pracę na czas nieokreślony w Holandii?2024-06-29T16:38:17+01:00

Umowa o pracę na czas określony w Holandii automatycznie zamienia się w umowę na czas nieokreślony, jeżeli pracownik otrzymał więcej niż 3 kolejne umowy o pracę na czas określony. Również jeśli pracownik miał kilka umów na czas określony ze swoim pracodawcą przez okres dłuższy niż 3 lata. Twój układ zbiorowy pracy może zawierać inne zasady dotyczące umów na czas określony. Przykładowo, pracownik może otrzymać maksymalnie 6 kolejnych umów na czas określony. Lub umowa na czas nieokreślony będzie możliwa po maksymalnie 4 latach.

Umowa o pracę w Holandii na czas nieokreślony po 3 kolejnych umowach na czas określony

Pracownik automatycznie otrzymuje umowę na czas nieokreślony, jeśli:

 • Miał więcej niż 3 umowy na czas określony u tego samego pracodawcy, lub;
 • Posiadał ponad 3 umowy o pracę na czas określony na ten sam rodzaj pracy u kolejnych pracodawców. (Przykładowo, jeśli pracownik najpierw pracuje za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, a następnie zostaje zatrudniony bezpośrednio przez pracodawcę.) oraz;
 • Przerwa pomiędzy umowami wynosi maksymalnie 6 miesięcy. W przypadku tymczasowej pracy cyklicznej (nie ograniczającej się do pracy sezonowej), którą można wykonywać przez maksymalnie 9 miesięcy w roku, odstęp między umowami może wynosić maksymalnie 3 miesiące. Należy to uwzględnić w układzie zbiorowym pracy oraz;
 • Układ zbiorowy pracy (CAO) nie przewiduje innych warunków. Postanowienia zawarte w układzie zbiorowym pracy mają pierwszeństwo. Na przykład, jeśli pracujesz za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, możesz otrzymać maksymalnie 6 umów na czas określony.

Umowa o pracę na czas nieokreślony po 3 latach umów na czas określony

Pracownik automatycznie otrzymuje umowę o pracę na czas nieokreślony w Holandii, jeśli:

 • Posiadał kilka umów na czas określony u tego samego pracodawcy na okres dłuższy niż 3 lata. Lub na ten sam rodzaj pracy u kolejnych pracodawców. (Przykładowo, jeśli pracownik najpierw pracuje jako pracownik tymczasowy za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, a później bezpośrednio u pracodawcy.);
 • Przerwa pomiędzy umowami wynosi maksymalnie 6 miesięcy. W przypadku tymczasowej pracy cyklicznej (nie ograniczającej się do pracy sezonowej), którą można wykonywać przez maksymalnie 9 miesięcy w roku, odstęp między umowami może wynosić maksymalnie 3 miesiące. Należy to uwzględnić w układzie zbiorowym pracy;
 • Układ zbiorowy pracy (CAO) nie przewiduje innych warunków w tym zakresie. Postanowienia zawarte w układzie zbiorowym pracy mają pierwszeństwo.
Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę w Holandii?2024-06-29T17:59:51+01:00

Okres wypowiedzenia umowy o pracę w Holandii zależy od czasu trwania umowy, od tego, czy nadal jesteś na okresie próbnym oraz innych ustaleń z pracodawcą. Długość okresu wypowiedzenia zależna jest również od tego, kto chce zakończyć dany stosunek pracy: ty czy twój pracodawca. Jeśli chcesz rozwiązać umowę o pracę w Holandii, musisz to zrobić w formie pisemnej. Należy dotrzymać uzgodnionego okresu wypowiedzenia, określonego w umowie o pracę.

 

Chcesz sam zrezygnować z pracy

Umowa na czas nieokreślony

Jeśli posiadasz umowę o pracę na czas nieokreślony, okresy twojego wypowiedzenia w Holandii wynosi 1 miesiąc. Oznacza to, że musisz złożyć wypowiedzenie z 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Dotyczy to jednak miesiąca kalendarzowego. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się od 1 dnia następnego miesiąca. Przykładowo jeśli chcesz zakończyć pracę od 1 maja, musisz złożyć wypowiedzenie umowy o pracę w Holandii najpóźniej przed 1 kwietnia. W tej sytuacji będziesz musiał pracować jeszcze do końca kwietnia.

Możesz uzgodnić z pracodawcą dłuższy okres wypowiedzenia, co musi być uwzględnione w twojej umowie o pracę. Okres wypowiedzenia wtedy nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Gdy twój okres wypowiedzenia jest dłuższy niż 1 miesiąc, twój pracodawca musi przestrzegać dwa razy dłuższego okresu wypowiedzenia. Na przykład jeśli twój okres wypowiedzenia wynosi 4 miesiące, pracodawca musi przestrzegać 8-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Możesz również uzgodnić z pracodawcą krótszy okres wypowiedzenia, jeśli tak stanowi Twój układ zbiorowy pracy. Nie trzeba tego zapisywać w umowie o pracę.

Umowa na czas określony

Jeśli zawarłeś umowę o pracę na czas określony z pracodawcą w Holandii na przykład na 6 miesięcy lub 1 rok i nie masz okresu wypowiedzenia określonego w umowie, twoja umowa wygaśnie wówczas automatycznie dopiero w uzgodnionym w niej terminie. Możesz wypowiedzieć taką umowę o pracę tylko wtedy, gdy istnieje pilny powód i dlatego natychmiast rezygnujesz. W innych wypadkach, gdy na przykład znalazłeś nową pracę, a twój pracodawca nie chce cię wypuścić, możesz zwrócić się do sędziego sądu rejonowego o rozwiązanie umowy.

Pamiętaj jednak, że zawsze możesz uzgodnić z pracodawcą możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy na czas określony. Taki okres wypowiedzenia powinien być zapisany w twojej umowie o pracy.

Okres próbny

Gdy jesteś jeszcze na okresie próbnym, nie masz okresu wypowiedzenia. Możesz od razu zrezygnować i rozwiązać umowę o pracę. Twoje zatrudnienie zostanie wtedy natychmiast zakończone.

 

Pracodawca chce ciebie zwolnić z pracy

Umowa na czas nieokreślony

Inne okresy wypowiedzenia obowiązują, gdy sam pracodawca chce rozwiązać z tobą umowę o pracę w Holandii. Zależne są one od twojego stażu pracy u danego pracodawcy.

Staż pracy u danego pracodawcy Okres wypowiedzenia
Krócej niż 5 lat 1 miesiąc
Pomiędzy 5 a 10 lat 2 miesiące
Pomiędzy 10 a 15 lat 3 miesiące
15 lat lub dłużej 4 miesiące

Dłuższy okres wypowiedzenia
Twój pracodawca może uzgodnić z Tobą dłuższy okres wypowiedzenia, co powinno być zapisane w twojej umowie o pracę. Uwaga: okres wypowiedzenia Twojego pracodawcy musi być dwa razy dłuższy niż Twój.
Krótszy okres wypowiedzenia
Twój pracodawca może uzgodnić z Tobą krótszy okres wypowiedzenia, jeśli tak stanowi Twój układ zbiorowy pracy. Nie musi uwzględniać tego w umowie. Gdy osiągniesz wiek emerytalny, Twój pracodawca ma krótszy 1-miesięczny okres wypowiedzenia.
Umowa na czas określony

Jeśli masz umowę o pracę na czas określony w Holandii, na przykład na 6 miesięcy, Twoja umowa wygasa wraz z terminem określonym w umowie. Nie występuje tutaj okres wypowiedzenia. Jednak w trakcie podpisywania umowy Twój pracodawca może zgodzić się z Tobą, że umowę można rozwiązać wcześniej, co powinno być zapisane w danej umowie o pracę. Pracodawca ma jednak obowiązek poinformowania pracownika, o tym, czy umowa na czas określony zostanie przedłużona i na jakich warunkach. Musi to zrobić pisemnie, najpóźniej 1 miesiąc przed zakończeniem umowy. Jeśli pracodawca tego nie zrobi na czas lub się spóźni, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1 miesięcznego wynagrodzenia lub jego proporcjonalnej wysokości do okresu spóźnienia. Zasada ta nie obowiązuje, gdy w umowie zawarta jest klauza o tymczasowym charakterze zatrudnienia.

Okres próbny

Jeśli pracujesz jeszcze w okresie próbnym, Twój pracodawca nie musi przestrzegać okresu wypowiedzenia. Możesz zostać natychmiast zwolniony.

Zwolnienie w trybie natychmiastowym (dyscyplinarnie) w Holandii

Pracodawca może cie zwolnić w trybie natychmiastowym, jeśli posiada ważne powody. Jest to tak zwany ontslag op staande voet. W takim przypadku nie obowiązuje go okres wypowiedzenia, a twoja umowa zostaje natychmiastowo rozwiązana. Przykładami pilnych powodów są:

 • oszustwo,
 • kradzież,
 • rażąca zniewaga,
 • groźby,
 • poważny brak umiejętności, potrzebnych do wykonywania pracy,
 • odmawianie pracy bez ważnego powodu.
Ile trwa okres próbny (proeftijd) w Holandii?2024-06-29T17:51:12+01:00

Zawierając umowę o pracę w Holandii możesz uzgodnić ze swoim pracodawcą okres próbny. Jest to swego rodzaju okres wprowadzający. W tym czasie Ty i Twój pracodawca możecie ze skutkiem natychmiastowym rozwiązać umowę o pracę. W zależności od umowy o pracę okres próbny w Holandii może trwać maksymalnie 1 miesiąc lub 2 miesiące.

Okres próbny może trwać maksymalnie 1 miesiąc w przypadku:

 • umowy na czas określony trwającej dłużej niż 6 miesięcy, ale krócej niż 2 lata;
 • umowy na czas określony bez terminu zakończenia.
  W przypadku umów na czas określony mogą obowiązywać inne zasady dotyczące okresu próbnego. Jest to możliwe na przykład wtedy, gdy jest to określone w układzie zbiorowym pracy (CAO).

Okres próbny może trwać maksymalnie 2 miesiące w przypadku:

 • umowy na czas nieokreślony;
 • umowy na czas określony na okres 2 lat lub dłużej.

W przypadku umowy na czas określony na okres 6 miesięcy lub krótszy pracodawca nie może żądać okresu próbnego.

 

Umowa o pracę w Holandii z agencją pracy tymczasowej (uitzendbureau)

Jak wygląda umowa o pracę z agencją pracy tymczasowej w Holandii?2024-06-29T16:54:12+01:00

W przypadku umowy o pracę z agencją pracy (uitzendbureau) w Holandii często obowiązują inne zasady. Pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej oddawany jest do dyspozycji pracodawcy (zleceniodawcy), u którego będzie pracował tymczasowo. Pracownik tymczasowy jest udostępniany przez agencję pracy tymczasowej do wykonywania pracy na rzecz innego pracodawcy i pod kierownictwem i nadzorem tego pracodawcy.

Firma zatrudniająca płaci agencji pracy, a agencja pracy płaci pracownikowi. Agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia pracownikowi tymczasowemu oraz opłacania podatków od wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne. Kwestie takie jak wynagrodzenie, warunki zatrudnienia i prawa pracowników tymczasowych są w Holandii dobrze uregulowane przez prawo oraz układ zbiorowy pracy (CAO) dla pracowników tymczasowych.

W sektorze pracy tymczasowej obowiązują 2 układy zbiorowe pracy: ABU lub NBBU. Oba układy zbiorowe pracy tymczasowej działają w systemie fazowym. Oznacza to, że im dłużej pracujesz, tym większy postęp robisz w poszczególnych fazach. Każdy etap systemu fazowego zapewnia większe bezpieczeństwo pracy i dochodów. Fazy ​​​​układu zbiorowego pracy ABU to Fazy: A, B i C, a układu zbiorowego pracy NBBU to fasy: 1, 2, 3 i 4. Nazwy faz różnią się od siebie, lecz są one praktycznie takie same.

Co to jest faza A lub faza 1 i 2 w Holandii?2024-07-01T10:25:34+01:00

Gdy pracownik tymczasowy rozpoczyna pracę w agencji pracy tymczasowej, otrzymuje umowę o pracę z fazą A lub 1. Faza A w Holandii trwa maksymalnie 52 tygodnie. Faza 1 trwa do 26 tygodnia, a faza 2 trwa 0d 27 do 52 tygodnia, czyli razem również maksymalnie 52 tygodnie.

Każdy tydzień kalendarzowy, w którym pracownik pracuje lub korzysta z płatnego urlopu – niezależnie od tego, czy jest to godzina, czy czterdzieści godzin – wlicza się do tych 52 tygodni. Jeżeli przerwa w pracy trwa dłużej niż 6 miesięcy, liczenie rozpoczyna się od początku.

W fazie A lub 1 i 2 możesz pracować w 1 firmie lub w kilku firmach. Możesz otrzymać nieograniczoną liczbę nowych umów o pracę.

Umowa o pracę tymczasową z fazą A i 1 w Holandii często zawiera klauzulę o zatrudnieniu tymczasowym (uitzendbeding) dotyczącą pierwszych 26 tygodni pracy. Oznacza to, że ani ciebie, ani firmę, która cię zatrudnia nie obowiązuje okres wypowiedzenia. Umowę taką można rozwiązać natychmiast. Agencja pracy nie musi już wypłacać Ci wynagrodzenia. Po tych pierwszych 26 tygodniach agencję obowiązuje okres wypowiedzenia wynoszący 10 dni kalendarzowych. Pracownik tymczasowy ma na to 1 dzień roboczy.

W fazie A, 1 i 2 pracownik tymczasowy ma co do zasady prawo do wypłaty wynagrodzenia jedynie za przepracowane godziny. Jednak pracownik i agencja pracy tymczasowej mogą wyraźnie uzgodnić inaczej na piśmie. Wynagrodzenie i wszelkie dodatki powinny być tej samej wysokości, jaka przysługuje stałym pracownikom pracodawcy.

Od pierwszego dnia pracy pracownikowi tymczasowemu, który ukończył 21. rok życia, rozpoczyna się naliczanie emerytury w ramach podstawowego programu emerytalnego StiPP.

Co to jest faza B lub faza 3 w Holandii?2024-07-01T10:24:44+01:00

Jeżeli pracownik tymczasowy ponownie wykonuje pracę w tej samej agencji pracy tymczasowej bezpośrednio po fazie A i 2 lub w ciągu kolejnych 6 miesięcy, przechodzi on do fazy B lub lub fazy 3 w Holandii.

W fazie B lub 3 w Holandii praca odbywa się w oparciu o jedną lub więcej umów o pracę na czas określony. Faza ta trwa maksymalnie 3 lata. W ciągu tych 3 lat można zawrzeć maksymalnie 6 umów na czas określony, które nie prowadzą do zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony. Wszystkie te umowy zawarte na czas określony wygasają automatycznie (z mocy prawa) z końcem uzgodnionego okresu. Możesz uzgodnić z agencją pracy przedłużenie umowy. Jeśli nic nie zostało ustalone, a ty kontynuujesz pracę po dacie zakończenia umowy, oznacza to, że twoja umowa została w sposób automatyczny przedłużona.

Rozwiązanie umowy przed upływem jej terminu zakończenia jest zawsze możliwa, chyba że umowa stanowi inaczej. Agencja pracy również musi mieć ważny powód zwolnienia pracownika. Jeżeli umowa o pracę tymczasową na czas określony zostanie rozwiązana przedwcześnie, ustawowy okres wypowiedzenia rozpoczyna się następnego dnia roboczego. Umowa kończy się po upływie okresu wypowiedzenia. W przypadku pracowników tymczasowych ustawowy okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

Jeśli masz umowę na 6 miesięcy lub dłużej, agencja pracy musi poinformować Cię na piśmie, czy rozwiąże lub przedłuży Twoją umowę. Musi to zrobić nie później niż 1 miesiąc przed końcem umowy. W przeciwnym razie przysługuje Ci odszkodowanie (aanzegvergoeding). Jednak jeśli twoja umowa nie ma określonej daty jej zakończenia, takie odszkodowanie nie przysługuje.

Jeśli posiadasz umowę o pracę w Holandii z agencją pracy tymczasowej na okres 4 tygodni (lub krócej), wypowiedzenie przed przed końcem tej umowy nie jest możliwe.

Jeżeli przerwa pomiędzy poszczególnymi umowami trwa dłużej niż 6 miesięcy, liczenie rozpoczyna się od fazy A lub 1 i 2.

Pracownik tymczasowy w fazie B i 3 w Holandii ma prawo do ciągłej wypłaty co najmniej 100% swojego ostatniego zarobionego wynagrodzenia za ustaloną (minimalną) liczbę godzin w trakcie umowy o pracę, jeśli przez jakiś czas nie będzie dla niego pracy. Musi on jednak przyjąć inną zaproponowaną przez agencję pracę. Jeżeli pracownik odmówi, wygasa jego prawo do pracy alternatywnej i dalszej wypłaty wynagrodzenia. Wynagrodzenie za każde zlecenie ustalane jest na podstawie obowiązującego wynagrodzenia zleceniodawcy. Obejmuje ono również wszystkie dodatki, które otrzymują stali pracownicy zatrudniającego.

Pracownicy tymczasowi, którzy ukończyli 21. rok życia i znajdują się w fazie B lub 3, mają obowiązek uczestniczyć w programie emerytalnym plus.

W przypadku choroby pracownika tymczasowego agencja pracy tymczasowej musi w dalszym ciągu wypłacać 90% wynagrodzenia w pierwszym roku i 80% w drugim roku niezdolności do pracy.

Co to jest faza C i 4 w Holandii?2024-06-29T17:41:36+01:00

Jeżeli pracownik tymczasowy od razu lub w ciągu 6 miesięcy po fazie B lub 3 będzie kontynuował pracę dla tej samej agencji, przechodzi on do fazy C lub 4 w Holandii. Zostanie on wówczas zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej w Holandii na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Jeśli masz umowę w fazie C lub 4 w Holandii i pracodawca nie ma dla ciebie pracy, agencja pracy tymczasowej ma obowiązek poszukać dla Ciebie odpowiedniej pracy zastępczej. W międzyczasie masz prawo do ciągłej wypłaty wynagrodzenia w wysokości 100%. Podobnie jak w fazie B i 3 odpowiednią pracą w fazie C jest stanowisko o nie więcej niż dwie grupy stanowisk niższe od pierwszego zajmowanego stanowiska. Liczba godzin nowego zlecenia musi również odpowiadać liczbie godzin zapisanych w umowie. Jeśli agencja pracy złoży Ci rozsądną ofertę, a Ty ją odrzucisz, Twoje prawo do alternatywnej pracy i prawo do dalszej wypłaty wynagrodzenia wygasną.

Umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony możesz rozwiązać zarówno Ty, jak i agencja pracy tymczasowej. Może ona zostać rozwiązana następnego dnia roboczego z uwzględnieniem ustawowego okresu wypowiedzenia, który wynosi na przykład 1 miesiąc, jeśli jesteś zatrudniony krócej niż 5 lat. Umowa może obejmować dłuższy okres wypowiedzenia, do 6 miesięcy i jest on wtedy taki sam dla obu stron.

W przypadku umowy o pracę z fazą C lub fazą 4 w Holandii zwolnienie przez agencję pracy możliwe jest wyłącznie za zgodą UWV lub sędziego sądu rejonowego. Po osiągnięciu wieku emerytalnego umowa na czas nieokreślony automatycznie wygasa.

Dodatkowo w fazie C/4 masz obowiązek uczestniczyć w programie emerytalnym plus, a w przypadku choroby masz prawo do kontynuacji wypłaty wynagrodzenia, tak samo jak w fazie B i 3.

Gdy po zakończeniu umowy w fazie C lub 4 w Holandii nie zostaniesz zatrudniony przez tę samą agencję pracy w przeciągu następnych 6 miesięcy, związane z tą fazą uprawnienia wygasną. Pracę rozpoczniesz ponownie od fazy A lub 1.

Przejdź do góry