Regulamin Ogłoszeń dla użytkowników biznesowych

 • 1. DEFINICJE
 1. Poszczególne sformułowania zawarte w niniejszym regulaminie pisane z dużej litery, oznaczają:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin
  2. Usługodawca – firma Izabela Charciarek Chariz z siedzibą w: 45-758 Opole, ul. Chmielowicka 17/5, NIP: PL7542718938, REGON: 389192713, mail: info@jakwholandii.pl.
  3. Usługobiorca – klient korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie. Usługobiorca jest przedsiębiorcą wykonującym we własnym imieniu działalność gospodarczą. Może on być osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
  4. Odwiedzający – Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisie ofert innych Użytkowników bez rejestracji konta Użytkownika.
  5. Serwis jakwholandii.pl (Serwis) – Serwis internetowy prowadzony pod adresem https://www.jakwholandii.pl (dalej jako Serwis).
  6. Usługi – usługi reklamy świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu jakwholandii.pl., czyli udostępnienie możliwości zamieszczania przez Usługobiorców w Serwisie jakwholandii.pl informacji o prowadzonej przez nie działaności gospodarczej oraz ofert pracy.
  7. Pakiet usług – rodzaj Usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu jakwholandii.pl. Bieżące Pakiety usług oraz opłaty za nie uwidocznione są w Cenniku na stronie https://www.jakwholandii.pl/add-listing/.
  8. Wizytówka firmy – prezentacja Usługobiorcy na łamach Serwisu.
  9. Oferta pracy – Oferta pracy Usługobiorcy skierowana do Użytkowników Serwisu.
  10. Umowa – stosunek prawny łączący Usługodawcę z Usługobiorcą, na podstawie którego Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy.
  11. Dzień rejestracji – dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w Serwisie, Usługobiorca wybrał swój identyfikator, tajne hasło i uzyskał możliwość korzystania z Serwisu.
  12. Okres abonamentowy – okres, na który Usługi udostępniane są Usługobiorcy, przy czym nie dłuższy niż określony w Cenniku i elektronicznym wniosku zamówienia Usług.
  13. Opłata abonamentowa – opłata uiszczana przez Usługobiorcę tytułem korzystania z Usług, ustalana zgodnie z Cennikiem obowiązującym w chwili zamówienia danych Usług. Opłata abonamentowa uiszczana jest z góry.
  14. Cennik – zakładka znajdująca się w Serwisie zawierająca informacje dotyczące wysokości Opłat abonamentowych za korzystanie z konkretnych Usług oraz Pakietów usług na stronie https://www.jakwholandii.pl/add-listing.
  15. Formularz – dostępny odrębnie dla danej kategorii Serwisu i rodzaju Pakietu formularz rejestracyjny dla Usługobiorcy, zawierający również w stosownym zakresie treść danej usługi. Wypełniony i wysłany formularz wraz z akceptacją niniejszego regulaminu stanowi o zawarciu umowy pomiędzy Usługobircą a Usługodawcą w myśl postanowień niniejszego Regulaminu
  16. Panel administracyjny – funkcjonalność pozwalająca na korzystanie z usług oraz na zarządzanie usługami przez Usługobiorcę, w zakresie przewidzianym przez Usługodawcę.
  17. Pośrednik płatności – podmiot, za pośrednictwem którego Użytkownik może opłacić odpłatne usługi nabywane od Usługodawcy.
 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu jakwholandii.pl, zasady korzystania z Usług oraz zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców i Użytkowników, będących osobami fizycznymi.
 2. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem.
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorców. Świadczenie Usług odbywa się na mocy Umowy zawieranej zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Usługobiorca oświadcza, iż korzystanie z Usługi ma charakter zawodowy i jest ściśle związane z charakterem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 5. Udostępniany Usługobiorcy Serwis wraz ze wszystkimi jego funkcjami stanowi całość i nie ma możliwości jego personalizowania poprzez wyłączenia poszczególnych funkcji, czy też rezygnację z wybranych rozwiązań. O zawartości funkcji w systemie decyduje Usługodawca.
 6. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w każdym czasie, przy czym zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu.
 • 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG
 1. Usługi świadczone są na rzecz Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu jakwholandii.pl.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Usługobiorców Usług, które w ujęciu ogólnym polegają na:
  1. usłudze reklamy – udostępnienie możliwości zamieszczania przez Usługobiorców w Serwisie jakwholandii.pl informacji o prowadzonej przez nich działaności gospodarczej (Wizytówka firmy) oraz ofert pracy.
 3. Konkretne Usługi zostały przez Usługodawcę pogrupowane w Pakiety usług. Bieżące Pakiety usług oraz opłaty za nie uwidocznione są w Cenniku. Zmiany zakresów danych Pakietów usług oraz ich cen nie stanowią zmiany Regulaminu.
 4. Za wyjątkiem bezpłatnych ogłoszeń Usługodawca świadczy Usługi odpłatnie.
 5. Za wyjątkiem bezpłatnych ogłoszeń rozpoczęcie świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy nastąpi po uiszczeniu przez niego Opłaty abonamentowej.
 6. Usługa świadczona jest w Okresach abonamentowych. W przypadku nieprzedłużenia Okresu abonamentowego na zasadach określonych w § 8, dany Pakiet usług wygasa, niezależnie od stopnia ich wykorzystania przez Usługobiorcę.
 • 4. WARUNKI TECHNICZNE,  ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU I REJESTRACJA
 1. Dostęp do wszystkich usług Serwisu jakwholandii.pl możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z siecią Internet. Zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych: Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari.
 2. Warunkiem rozpoczęcia pracy w Serwisie jakwholandii.pl jest rejestracja Użytkownika zgodnie z instrukcjami zawartymi w Serwisie.
 3. W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu dane wprowadzane przez Usługobiorcę powinny być zgodne z rzeczywistością.
 4. W procesie rejestracji Usługobiorca ustala własne i znane tylko jemu: login oraz hasło.
 5. Login Użytkownika, stanowi unikalną nazwę Użytkownika, umożliwiającą jego identyfikację w Serwisie.
 6. Hasło Użytkownika jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych przed dostępem osób niepowołanych.
 7. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Usługobiorcę hasła lub identyfikatora osobom trzecim.
 8. Od dnia dokonania rejestracji Usługobiorca zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem uznania za skutecznie doręczonych pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane. Aktualizacji danych dokonuje sam Usługobiorca poprzez Panel administracyjny.
 9. Usługobiorca zobowiązuje się, że nie będzie w szczególności:
  1. modyfikować, zakłócać, blokować, nadmiernie obciążać, przerywać, spowalniać normalne funkcjonowanie Serwisu, utrudniać jego dostępność innym Użytkownikom,
  2. przesyłać lub rozprzestrzeniać wirusów, koni trojańskich, robaków, zainfekowanych plików lub podobnych destrukcyjnych elementów w obrębie Serwisu,
  3. dostarczać i rozpowszechniać treści o charakterze bezprawnym lub godzących w dobre imię lub interes Usługodawcy lub podmiotów trzecich. W szczególności nie jest dozwolone zamieszczanie:
   1. treści naruszających prawa autorskie osób trzecich
   2. treści naruszających dobra osobiste osób trzecich
   3. wulgaryzmów
   4. obraźliwych sformułowań
 10. W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko portalowi jakwholandii.pl związanymi z wykonywaniem powyższy czynności przez Usługobiorcę, Usługobiorca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, jakie Serwis jakwholandii.pl poniósł w związku z wytoczonymi roszczeniami.
 11. W przypadkach działania Usługobiorcy faktycznie lub potencjalnie na szkodę Usługodawcy, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Serwisu lub dobre imię Usługodawcy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Usługobiorcy z bazy i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
 12. Usługobiorca zamieszcza Wizytówkę firmy oraz Ofertę Pracy w Serwisie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 13. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści Wizytówek firmy i Ofert Pracy zamieszczanych przez Usługobiorców w Serwisie.
 14. Usługodawca zastrzega, że może nie zamieścić Wizytówek firmy oraz Ofert Pracy niezgodnych z prawem lub Regulaminem.
 15. Usługodawca może w każdej chwili usunąć każdą Wizytówkę firmy lub Ofertę Pracy już zamieszczone w Serwisie bez podania przyczyny.
 16. Jeżeli wpis stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami), Usługobiorca udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 17. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.
 18. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi jakwholandii.pl. Powyższe postanowienie nie uchybia prawom autorskim Usługobiorcy do wprowadzonych do bazy Serwisu danych.
 19. Wszystkie przekazane przez Usługobiorcę do publikacji materiały stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Usługobiorcy. Usługobiorca zgadza się na publikację materiałów wyświetlanych w jakwholandii.pl i na stronach partnerskich Serwisu jakwholandii.pl. Publikacja informacji o Usługobiorcy na stronach partnerskich Serwisu nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów ze strony Usługobiorcy.
 20. Usługobiorca wyraża niniejszym zgodę na edycję przez Serwis materiałów i danych wprowadzonych przez niego do portalu, a w szczególności zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty i funkcjonowania portalu.
 21. Zamieszczane opisy powinny być napisane w języku polskim i poprawne pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym. Usługodawca nie zapoznaje się przed publikacją na stronach portalu z każdą wizytówką Usługobiorcy, jednakże w razie zapoznania się z ich treścią, zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji niespełniających wymogów zawartych w zdaniu poprzedzającym.
 22. Usługobiorca akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na prezentację jej danych, znaków graficznych oraz wprowadzonych przez nią treści na łamach Serwisu jakwholandii.pl, w katalogach oraz serwisach branżowych oraz na stronach partnerskich Usługodawcy.
 23. Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczanie przez Serwis w dowolnym miejscu portalu wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
 24. Zabrania się zamieszczania w ogłoszeniach plików multimedialnych (w tym zdjęć i filmów) zawierających wizerunek osób fizycznych, a także takich, do których Usługobiorca nie posiada stosownych praw majątkowych autorskich, które nie obrazują istotnych elementów danej oferty, tj. np. wyodrębnionych logotypów, spotów reklamowych, dodatkowych napisów (w tym adresów www, numerów telefonu, tekstów reklamowych), prezentacji (w tym złożonych ze zdjęć). Plik multimedialny powinien być czytelny i nie zawierać efektów specjalnych lub innych elementów zakłócających jego odbiór.
 25. Usługodawca zastrzega sobie prawo przyporządkowania ogłoszeń do właściwej kategorii w ramach Serwisu, biorąc treść ogłoszenia za kryterium przyporządkowania. W przypadku różnicy w cenie ogłoszenia Usługodawca skontaktuje się z Usługobiorcą i zaproponuje mu uiszczenie właściwej opłaty za publikację ogłoszenia z uwzględnieniem opłaty już uiszczonej, a w przypadku odmowy ze strony Usługobiorcy – Usługodawca uprawniony będzie usunąć dane ogłoszenie jako naruszające Regulamin.
 26. Zabrania się dodawania Wizytówki firmy lub Ofert Pracy do nieodpowiedniego działu portalu niezwiązanego z profilem jej działalności. Serwis zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Usługobiorcy, do edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji zamieszczonych w innych działach lub kategoriach, niż wynika to z ich treści lub profilu działalności firmy.
 27. Zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nieprzeznaczonymi oraz zamieszczania plików graficznych niemających bezpośredniego związku z Usługobiorcą i jego ofertą pod rygorem usunięcia wpisu lub prezentacji z portalu bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Usługobiorcy.
 28. Zabrania się zamieszczania przez Usługobiorcę adresów www i odnośników prowadzących do stron internetowych niebędących serwisami Usługodawcy. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Usługodawca zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym Usługobiorcy.
 29. Zamieszczenie adresu www lub odnośnika dozwolone jest wyłącznie w pozycji “Strona internetowa” w Formularzu dodania ogłoszenia w Pakiecie dającym taką możliwość.
 30. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Usługobiorcy za sytuacje związane z naruszeniem jej praw przez podmioty trzecie, w tym za podszywanie się pod Usługobiorcę przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą bez udziału Usługodawcy.
 31. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Usługobiorcę w konsekwencji skorzystania z jego oferty. Sytuacja, o której mowa w zd. 1 dotyczy także odmowy dostarczenia klientowi towaru przez Usługobiorcę oraz odmowy wykonania usług.
 32. Usługodawca nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Usługobiorcą a jego klientami. Wszelkie nieporozumienia Usługobiorca i jego klient rozwiązują między sobą bez angażowania Usługodawcy w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
 33. Usługodawca nie gwarantuje stałych lub najwyższych pozycji wpisu lub prezentacji w katalogu, wewnętrznych wynikach wyszukiwania oraz wyszukiwarkach internetowych przez cały czas obowiązywania pakietu.
 34. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 • 5. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
 1. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy Usługodawcy pierwszej Opłaty abonamentowej za dane Usługi na warunkach określonych w Regulaminie, Cenniku oraz zgodnie ze specyfikacją danych Usług określoną w Serwisie.
 2. Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:
  1. zarejestrowania się Usługobiorcy w Serwisie,
  2. wypełnienia Formularza dodania ogłoszenia,
  3. akceptacji Regulaminu wraz z ewentualnymi załącznikami,
  4. uiszczenia Opłaty abonamentowej zgodnie z Cennikiem.
 3. Celem zapewnienia prawidłowego rozliczenia pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, Usługobiorca zobowiązany jest podczas rejestracji podać następujące dane: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP/VAT EU, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest podczas rejestracji podać dane wskazane w ust. 3 zgodnie z prawdą.
 5. Akceptacja Regulaminu przez Usługobiorcę jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i jego załącznikami, akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń,
  2. dobrowolnie przystąpiłem do Umowy;
  3. dane zawarte w Formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.
 6. Zawierając Umowę, Usługobiorca w sposób wyraźny udziela zgody na uzyskanie dostępu do Usługi niezwłocznie po zawarciu Umowy i uiszczeniu opłaty. Usługobiorca niniejszym przyjmuje do wiadomości, że uzyskując niezwłoczny dostęp do Usługi, Usługobiorca nie ma możliwości odstąpienia od Umowy w terminie czternastu dni od jej zawarcia. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają wpływu na prawo Usługobiorcy do rezygnacji z Usługi w dowolnym momencie bezpłatnego ogłoszenia bez konieczności uiszczenia zapłaty za Usługę.
 7. Prawidłowo sformatowane i wprowadzone do systemu ogłoszenie (z wyjątkiem ogłoszeń zablokowanych) zostanie umieszczone w Serwisie najpóźniej w ciągu 48 godzin od dnia zaksięgowania kwoty Opłaty abonamentowej należnej za daną Usługę na rachunku bankowym Usługodawcy.
 • 6. PŁATNOŚCI
 1. Z tytułu świadczenia Usług Usługobiorca obowiązany jest do uiszczania Opłaty abonamentowej według kwot wskazanych w Cenniku. Zmiany cen wskazanych w Cenniku ogłaszane są w Serwisie i nie stanowią zmian niniejszego Regulaminu.
 2. Ceny podane w Cenniku są cenami nie uwzględniającymi podatku VAT.
 3. Ogłoszenia bezpłatne ważne są 30 dni.
 4. Za dzień płatności uznawany jest dzień zaksięgowania kwoty Opłaty abonamentowej należnej za daną Usługę na rachunku bankowym Usługodawcy. Po takim zaksięgowaniu na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy przesyłana jest informacja o przydzieleniu dostępu do zakupionej Usługi.
 5. Ogłoszenia są publikowane w ramach abonamentu do momentu wygaśnięcia abonamentu. Po zakończeniu obowiązywania abonamentu ogłoszenia będą blokowane. Ogłoszenia zablokowane lub takie, które nie są już wyświetlane w Serwisie ale są ciągle dostępne z poziomu konta, których treść nie jest aktualizowana co najmniej raz w okresie kolejnych 6 miesięcy będą po 6 miesiącach od ostatniej aktualizacji automatycznie przenoszone do archiwum. Za pierwszy dzień publikacji uważa się dzień pierwszej publikacji ogłoszenia w serwisie wskazanym w pkt 3 powyżej.
 6. W czasie trwania aktualnego Okresu abonamentowego zawartego na 30 dni Usługobiorca nie może zmienić swojego Pakietu usług.
 7. Usługobiorca może zmienić Abonament zawarty na 365 dni tylko na Abonamet wyższy (droższy). Chęć zmiany pakietu należy zgłosić na info@jakwholandii.pl.
 8. Z chwilą złożenia oświadczenia o zmianie pakietu, rozpoczyna się nowy okres rozliczeniowy dla wybranego pakietu.
 9. W przypadku zmiany Pakietu świadczone przez Usługodawcę usługi zostaną rozliczone proporcjonalnie za okres obowiązywania umowy,
 10. Ewentualne nadpłaty ze strony Usługobiorcy zostaną zwrócone Usługobiorcy niezwłocznie po odesłaniu podpisanej przez Usługobiorcę korekty faktury VAT, proporcjonalnie do okresu jaki pozostał do końca aktualnego okresu rozliczeniowego.
 11. W razie zmienienia Pakietu usług na wyższy, Wizytówka firmy lub Oferta Pracy zostanie opublikowana po ewentualnej dopłacie należności przez Usługobiorcę i odesłaniu korekty faktury VAT, proporcjonalnie do okresu jaki pozostał do końca aktualnego okresu rozliczeniowego.
 12. Jeżeli nic innego nie wynika z indywidualnych uzgodnień pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie i drogą elektroniczną i rezygnuje z otrzymywania faktur w formie papierowej.
 13. Usługodawca po otrzymaniu płatności wystawia fakturę w formie elektronicznej, którą przesyła w formacie PDF na adres e-mail Usługobiorcy.
 14. Przy korzystaniu z usług Pośrednika Płatności Użytkownik akceptuje fakt, że dokumenty księgowe za wykonaną przez Usługodawcę usługę wystawiane są przez Usługodawcę, ale płatności mogą być dokonywane na konto Pośrednika Płatności.
 • 7. PRZEDŁUŻENIE OKRESU ABONAMENTOWEGO
 1. Przed końcem bieżącego Okresu Abonamentowego Usługodawca poinformuje Usługobiorcę za pomocą poczty elektronicznej o upływie Okresu Abonamentowego oraz o wysokości opłat za przedłużenie okresu świadczenia Usług na kolejny Okres Abonamentowy. Przedłużenie Okresu Abonamentowego jest równoznaczne z zamówieniem Usług na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Usługobiorca dokonuje przedłużenia Okresu Abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę tytułem korzystania z Usług w kolejnym Okresie Abonamentowym.
 3. Dokonanie wpłaty przez Usługobiorcę tytułem korzystania z Usług w kolejnym Okresie Abonamentowym jest równoznaczne z oświadczeniem, że Usługobiorca zapoznał się z Regulaminem w jego aktualnym brzmieniu, akceptuje go, jak również akceptuje Cennik, specyfikację danych Usług, parametry bezpieczeństwa oraz inne dokumenty, o których mowa w Regulaminie i tym samym zawierana jest umowa o świadczenie Usług w kolejnym Okresie Abonamentowym.
 4. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem korzystania z Usług w kolejnym Okresie Abonamentowym okres świadczenia Usług zostanie przedłużony o kolejny Okres Abonamentowy.
 5. W przypadku gdy Opłata abonamentowa została uiszczona przed dniem upływu poprzedniego Okresu abonamentowego, kolejny Okres abonamentowy będzie liczony od daty następującej po dniu zakończenia danego Okresu Abonamentowego.
 6. W przypadku gdy opłata została uiszczona po zakończeniu poprzedniego Okresu abonamentowego, kolejny Okres abonamentowy liczony będzie od dnia uiszczenia Opłaty abonamentowej na poczet kolejnego Okresu abonamentowego.
 7. Brak wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem korzystania z Usług w kolejnym Okresie Abonamentowym skutkować będzie zablokowaniem dostępu do Usług. W takim przypadku dane Usługobiorcy będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres 5 lat kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dacie upływu Okresu abonamentowego. W tym czasie Usługobiorca może w dowolnym momencie wznowić korzystanie z Usług poprzez uiszczenie Opłaty abonamentowej lub usunąć swoje konto z Serwisu.
 • 8. ADMINISTROWANIE DANYMI USŁUGOBIORCY
 1. Zarejestrowany Usługobiorca otrzymuje od Usługodawcy dostęp do Panelu administracyjnego w ramach odpowiedniej kategorii Serwisu.
 2. Za pomocą Panelu administracyjnego Zarejestrowany Użytkownik może administrować usługami w zakresie funkcjonalności udostępnionych w panelu, w tym korzystać z tych usług zgodnie z ich treścią. Korzystanie z usług za pomocą Panelu administracyjnego w zakresie, w jakim panel udostępnia taką funkcjonalność zastępuje odrębne zamówienia, zlecenia etc. wykonania usług wskazanych w treści Panelu administracyjnego.
 3. Zamówienia dodatkowych usług i ich funkcjonalności za pomocą Panelu administracyjnego oznacza natychmiast skuteczną modyfikację łączącej strony umowy i jej rozszerzenie o kolejne usługi lub ich dodatkowe funkcjonalności na zasadach opisanych w umowie, opisie danej usługi lub jej funkcjonalności oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Korzystając z dodatkowych usług lub ich funkcjonalności Usługobiorca obciążany będzie dodatkowymi opłatami, należnymi i płatnymi według Cennika.
 • 9. ZAMIESZCZANIE I EDYCJA WIZYTÓWKI FIRMY I OFERT PRACY ORAZ USUWANIE OGŁOSZEŃ W SERWISIE
 1. Zamieszczanie Wizytówki firmy lub Oferty Pracy w Serwisie składa się z kilku kroków:
  • wybór opcji Dodaj ogłoszenie na stronach Serwisu;
  • wybór odpowiedniego Pakietu usług;
  • prawidłowe wypełnienie Formularza ogłoszenia (przynajmniej pola oznaczone jako „wymagane”).
  • potwierdzenie wyglądu i treści danego ogłoszenia;
  • wybór sposobu płatności;
  • dokonanie płatności;
  • potwierdzenie dokonanych kroków.
 2. Usługobiorca może zmienić treść swojej Wizytówki firmy i Oferty Pracy z poziomu Panelu administracyjnego.
 3. Każda zmiana dokonana przez Usługobiorcę w Wizytówce firmy i Ofercie Pracy zostanie sprawdzona przez Usługobiorcę.
 4. Wprowadzenie zmian w Wizytówce firmy i Ofercie Pracy przez Usługobiorcę, skutkuje jej tymczasowym zablokowaniem do czasu zatwierdzenia ich przez Usługodawcę.
 5. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z dalszego korzystania z Usług i usunąć Wizytówkę Firmy lub Ofertę Pracy z Serwisu.
 6. Wizytówka Firmy i Oferta Pracy usuwane są samodzielnie przez Usługobiorcę poprzez Panel administracyjny.
 7. Usunięcie Wizytówki Firmy i Oferty Pracy przez Usługobiorcę jest dobrowolne i nie uprawnia go do zwrotu należności za zakupioną Usługę
 • 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługi z należytą starannością.
 2. W związku ze świadczonymi na rzecz Usługobiorcy Usługami Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  1. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usług oraz z tytułu nienależytego świadczenia Usług z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym na skutek wystąpienia siły wyższej,
  2. utraconych przez Usługobiorcę korzyści,
  3. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usług oraz z tytułu nienależytego świadczenia Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których Usługi są świadczone,
  4. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonych Usług, w szczególności w sposób sprzeczny z Regulaminem, Umową, naturą stosunku oraz zasadami współżycia społecznego.
  5. skutków udostępnienia przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu Usług,
  6. skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Usług przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Usługobiorcę albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Usługobiorcę przed dostępem takich osób,
  7. przerw w dostępności do Serwisu powstałych wskutek przerwy technicznej, wynikającej z rozwoju lub naprawy Serwisu.
  8. strat danych spowodowanych usunięciem konta przez Użytkownika.
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości opłaty  jaką Usługobiorca wnosi na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia usługi.
 4. W ramach świadczenia Usługi Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności Serwisu. Wynikłe przerwy mogą być spowodowane aktualizowaniem Serwisu, koniecznością konserwacji lub usunięciem ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Serwisu. Usługodawca podejmuje starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia funkcjonowania Serwisu. Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przerwy w dostępie do Serwisu w celu jego aktualizowania, wykonania konserwacji lub usunięcia przez Usługodawcę ewentualnych nieprawidłowości i że nie będzie wysuwał z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
 • 11. DANE UŻYTKOWNIKA I ICH OCHRONA
 1. Dane Usługobiorcy wprowadzone do Serwisu, stanowią własność Usługobiorcy.
 2. Wszelkie dane Usługobiorcy i Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prawidłowego, zgodnego z Regulaminem świadczenia Usług, w szczególności prawidłowego funkcjonowania Serwisu w zakresie właściwego wystawiania faktur, dokonywania przelewów, prawidłowego wypełniania dokumentów generowanych przez Serwis oraz w celu dokonywania rozliczeń Usługodawcy z Usługobiorcą za świadczone Usługi.
 3. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Usługobiorcy, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu.
 4. Na ochronę, o której mowa w ust. 3, składają się w szczególności:
  1. System bezpieczeństwa transmisji danych – dane Usługobiorcy szyfrowane są przy użyciu klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby.
  2. System kontroli dostępu do danych – tylko Usługobiorca ma dostęp do swoich danych, za pomocą ustalonego przez siebie hasła.
  3. Ograniczony dostęp Usługodawcy – Usługodawca i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Usługobiorcy, poza danymi niezbędnymi do świadczenia Usług.
  4. System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń – wszelkie wprowadzone przez Usługobiorcę dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.
 5. Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych do Serwisu przez Usługobiorcę.
 6. Usługobiorca ma prawo wglądu do przechowywanych w Serwisie danych osobowych zarówno swoich, jak i swojej firmy, a także modyfikowania tych danych w każdej chwili.
 • 12. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.) do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług.
 2. Informacje o danych osobowych przetwarzanych w serwisie oraz o Usługodawcy jako administratorze danych znajdują się w Polityce prywatności.
 3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. nazwisko i imiona;
  2. adres firmy;
  3. Numery identyfikacji podatkowej (NIP, VAT EU);
  4. adresy elektroniczne usługobiorcy.
  5. numer telefonu.
 4. W celu realizacji Umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, Usługodawca może przetwarzać inne dane, niż wskazane w ust. 3, jeżeli jest to niezbędne ze względu na właściwość świadczonej Usługi lub sposób jej rozliczenia.
 5. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
  4. inne informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
 6. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem, Umową lub zasadami współżycia społecznego, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
 7. Usługodawca jest administratorem danych osobowych lub podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej Rozporządzeniem) udostępnianych przez Usługobiorców w celu świadczenia Usług. Usługodawca, jako administrator tych danych, dba o ich bezpieczeństwo, a w szczególności chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych.
 8. Udostępnienie przez Usługobiorcę swoich danych w celu świadczenia Usługi jest dobrowolne. Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 9. Na podstawie motywu 47 Rozporządzenia w trakcie trwania Umowy (lub ogólniej, gdy realizowany jest cel, dla którego dane osobowe zostały powierzone), administrator może je również wykorzystywać na potrzeby akcji promocyjnych, reklamowych (marketingowych) własnych towarów lub usług i w tym zakresie nie musi pytać Usługobiorcy o zgodę.
 • 13. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Reklamacje dotyczące Usług Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres siedziby Usługodawcy lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres info@jakwholandii.pl.
 2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacja musi zawierać dane Usługobiorcy umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację.
  1. osoby składającej reklamację, jako Usługobiorcy;
  2. konkretna Usługę, której reklamacja dotyczy;
  3. zarzuty Usługobiorcy co do wskazanej Usługi;
  4. okoliczności uzasadniające reklamację;
  5. ewentualne żądanie Usługobiorcy związane ze złożoną reklamacją.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego lub wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 6. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub przy pomocy poczty elektronicznej.
 • 14. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE
 1. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas określony – równy Okresowi Abonamentowemu. Przedłużenie Okresu abonamentowego skutkuje przedłużeniem Umowy bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu na skutek:
   1. nieprzedłużenia Okresu Abonamentowego danej Usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
   2. śmierci Usługobiorcy,
   3. ustania bytu prawnego Usługobiorcy,
   4. usunięcia przez Usługobiorcę Wizytówki Firmy lub Oferty Pracy w Systemie.
 2. Usługodawca uprawniony będzie do rozwiązania umowy o świadczenie danej Usługi w przypadku, gdy:
   1. Usługobiorca istotnie naruszy postanowienia Umowy lub Regulaminu,
   2. Usługobiorca będzie korzystał z Usługi niezgodnie z jej parametrami określonymi w Serwisie, przeznaczeniem Usługi lub zasadami współżycia społecznego.
   3. Usługobiorca będzie działał na szkodę Usługodawcy, innych klientów Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet,
   4. Usługobiorca będzie dokonywał czynności niezgodnych z prawem lub działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie.
 3. Przed rozwiązaniem umowy Usługodawca wezwie Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, wyznaczając mu przy tym termin nie krótszy niż 14 dni na zaniechanie tych naruszeń. Wezwanie to może zostać złożone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Rozwiązanie Umowy może zostać dokonane pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. W przypadku decyzji o zwrocie środków na konto Usługobiorcy, Usługodawca potrąca 20 zł tytułem kosztów operacyjnych dotyczących obsługi zwrotu środków, to jest wystawienia korekty, przeprowadzenia zwrotu środków z rachunku bankowego. Usługobiorca wyraża zgodę na potrącenie ww. kwoty, bez konieczności składania przez Usługodawcę odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Warunkiem zwrotu środków jest usunięcie konta przez Usługobiorcę z Serwisu.
 • 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin jest udostępniony użytkownikom Serwisu nieodpłatnie za pośrednictwem Strony w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Każdy użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu aktualna jego wersja zostanie umieszczona w Serwisie jakwholandii.pl, wraz z jednoczesnym poinformowaniem Usługobiorców o fakcie udostępnienia nowej wersji Regulaminu drogą elektroniczną – za pośrednictwem wiadomości systemowych dostępnych na koncie Użytkownika.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu jak i załączników do Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych Usług, zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do świadczenia Usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Usługodawcy lub zmiana firmy nie stanowi zmiany Umowy. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu w Serwisie.
 5. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej: info@jakwholandii.pl.
 6. W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a wszelkie powództwa wytaczane powinny być przed właściwy miejscowo i rzeczowo sąd z uwagi na siedzibę Usługodawcy.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2022 r.