Uznanie ojcostwa dziecka w Holandii2023-03-27T10:57:46+01:00

Uznanie ojcostwa dziecka w Holandii – kind erkennen

Uznanie ojcostwa dziecka w Holandii (kind erkennen) po 1 stycznia 2023 roku daje pełną władzę rodzicielską nad uznanym dzieckiem. Jeżeli rodzice dziecka nie są małżeństwem lub nie mają zarejestrowanego związku partnerskiego, ojciec lub druga matka może uznać urodzone dziecko. Dzięki uznaniu dziecka stajesz się zgodnie z prawem jego rodzicem. Poniżej dowiesz się jak wygląda uznanie ojcostwa dziecka w Holandii, jak, gdzie i kiedy możesz uznać dziecko, oraz jakie dokumenty do tego potrzebujesz.

Kiedy można uznać ojcostwo dziecka w Holandii?2023-09-27T10:04:25+01:00

Ojcostwo dziecka w Holandii można uznać przed jego narodzinami, w momencie zgłoszenia narodzin lub w późniejszym terminie.

Uznanie ojcostwa dziecka w trakcie ciąży

Nazywa się to uznaniem nienarodzonego dziecka (erkenning van de ongeboren vrucht). Dziecko można uznać w każdym urzędzie gminy w Holandii. Jeśli (przyszła) matka nie przyjdzie z tobą do urzędu, musi ona wyrazić pisemną zgodę na uznanie dziecka. Jeśli  twoja partnerka jest w ciąży mnogiej, uznanie dotyczy wszystkich dzieci, z którymi partnerka jest w ciąży w tym czasie.

Uznanie ojcostwa dziecka podczas zgłoszenia narodzin

Możesz uznać swoje dziecko podczas rejestracji jego narodzin w gminie, w której się urodziło. Jeśli matka nie przyjdzie z tobą do urzędu gminy, musi wyrazić pisemną zgodę na uznanie dziecka.

Uznanie ojcostwa dziecka w późniejszym terminie

Można też uznać ojcostwo dziecka w Holandii, gdy jest ono już starsze lub pełnoletnie. Można to zrobić w każdej gminie w Holandii. Od 12 roku życia dziecka potrzebna jest pisemna zgoda dziecka i matki. Po ukończeniu przez nie 16 roku życia potrzebna jest tylko zgoda dziecka.

Jakie warunki trzeba spełniać przy uznaniu ojcostwa dziecka w Holandii?2023-03-27T10:52:41+01:00

Przy uznaniu ojcostwa w Holandii obowiązują następujące warunki:

Masz ukończone 16 lat.
Masz pozwolenie od matki dziecka na uznanie ojcostwa, chyba że dziecko ma więcej niż 16 lat.
Jeśli dziecko ma 12 lat lub więcej, potrzebna będzie pisemna zgoda dziecka.
Nie możesz uznać dziecka, jeśli nie masz prawa poślubić jego matki. Na przykład dlatego, że jesteś krewnym matki.
Nie możesz uznać dziecka, jeśli posiada ono już 2 rodziców.
Jeśli jesteś pod kuratelą z powodu stanu fizycznego lub psychicznego, należy najpierw uzyskać zezwolenie od sądu rejonowego.

Jakie dokumenty są potrzebne do uznania ojcostwa dziecka w Holandii?2023-03-27T10:52:26+01:00

Do uznania ojcostwa dziecka w Holandii potrzebujesz następujące dokumenty:

Ważny dokument tożsamości matki dziecka, osoby uznającej dziecko oraz dziecka, jeśli taki posiada.

Wypełniony formularz zgody matki na uznanie dziecka, jeśli w danej sytuacji jest wymagany. Możesz sprawdzić na stronie internetowej gminy, w której będziesz uznawać dziecko, czy taki formularz jest dostępny do ściągnięcia i wypełnienia w domu.

Jeśli matka dziecka, osoba uznająca dziecko lub samo dziecko mieszkają poza Holandią oraz gdy dziecko urodziło się poza Holandią, mogą być potrzebne dodatkowe dokumenty. Może być to na przykład zagraniczne zaświadczenie, że osoba uznająca nie pozostaje w związku małżeńskim lub obecność matki będzie obowiązkowa. Zapytaj w gminie, w której będzie dokonywane uznanie ojcostwa, jakie dokumenty są potrzebne do uznania ojcostwa dziecka w Holandii w twojej sytuacji.

Jak uznać ojcostwo dziecka w Holandii?2023-03-27T10:52:14+01:00

Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak uznać ojcostwo dziecka w Holandii.

Uznający dziecko musi to zrobić osobiście w jednej z gmin w Holandii.

Jeżeli dziecko ma mniej niż 12 lat lub jest to dziecko jeszcze nienarodzone, matka dziecka musi wyrazić zgodę na uznanie rodzicielstwa.

Gdy dziecko jest w wieku od 12 do 16 lat, matka oraz samo dziecko muszą wyrazić zgodę na uznanie ojcostwa.

Jeśli dziecko ma 16 lat lub więcej, do uznania ojcostwa potrzebna jest tylko zgoda dziecka. Dziecko musi być wtedy obecne przy uznaniu, ponieważ musi ono osobiście zadeklarować jakie nazwisko będzie nosiło.

Jeśli chcesz, aby dziecko do 16 lat lub dziecko jeszcze nienarodzone otrzymało nazwisko osoby uznającej, matka dziecka musi być obecna przy uznaniu ojcostwa pierwszego dziecka w celu wybrania nazwiska dziecka. Wybór nazwiska może być dokonany tylko dla pierwszego dziecka i obowiązuje również dla kolejnych dzieci tych samych rodziców.

Jeśli chcesz, aby dziecko otrzymało nazwisko matki, nie musi być ona obecna przy uznaniu. Może ona wtedy wypełnić formularz Formulier Toestemming tot erkenning vóór de geboorte (Zgoda na uznanie dziecka przed urodzeniem) dla dziecka jeszcze nienarodzonego lub Formulier Toestemming van de moeder voor erkenning (Formularz zgody matki na uznanie dziecka) i przekazać go osobie, która uznaje dziecko.

Jeżeli jedno lub oboje rodziców nie są zarejestrowani w bazie danych osobowych (BRP) w danej gminie, musi ona najpierw sprawdzić ich dane osobowe w gminie, w której rodzic(e) jest(są) zameldowany(i).

Jeżeli po uznaniu pierwszego dziecka osoba uznająca chce uznać kolejne dzieci, wówczas wystarczy, że matka dziecka wyrazi na to pisemną zgodę. Dzieci te otrzymają to samo nazwisko, co pierwsze dziecko.

Jeśli wszystkie warunki uznania ojcostwa będą spełnione, natychmiast sporządzany zostanie akt uznania dziecka. Odpis aktu uznania dziecka nienarodzonego należy mieć przy sobie podczas zgłoszenia narodzin dziecka.

Jakie są konsekwencje uznania dziecka w Holandii?2023-03-27T09:45:01+01:00

Poniżej dowiesz się jakie są konsekwencje uznania dziecka w Holandii. Uznając dziecko stajesz się jego prawnym rodzicem. Otrzymasz wówczas szereg praw i obowiązków:

  • Między Tobą a twoim dzieckiem powstaje stosunek prawny (rodzinny);
  • Jeśli uznajesz dziecko po 1 stycznia 2023 roku, otrzymasz automatycznie wspólną władzą rodzicielską z matką dziecka. Jeśli zrobiłeś to przed 1 stycznia 2023 i chcesz być pełnoprawnym rodzicem dziecka, musisz dodatkowo złożyć wniosek o władzę rodzicielską. Więcej informacji >>
  • Musisz utrzymywać dziecko do ukończenia przez nie 21 roku życia;
  • Ty i dziecko stajecie się nawzajem prawnymi spadkobiercami;
  • Możesz wybrać razem z matką nazwisko swojego dziecka w momencie jego uznania;
  • Dziecko może otrzymać twoje obywatelstwo. Jeśli ojciec uznający dziecko ma obywatelstwo niderlandzkie, dziecko automatycznie uzyskuje jego obywatelstwo. Aby tak się stało, dziecko musi być uznane zanim skończy 7 lat. Jeśli dziecko ma więcej niż 7 lat, musisz wykazać, że jesteś biologicznym rodzicem dziecka w ciągu roku od jego uznania.
Jak ubiegać się o władzę rodzicielską w Holandii dziecka uznanego przed 1 stycznia 2023 roku?2023-03-27T10:51:57+01:00

Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak ubiegać się o władzę rodzicielską w Holandii czyli ouderlijk gezag. Jeśli nie jesteś w związku małżeńskim lub zarejestrowanym związku partnerskim z matką dziecka i uznałeś dziecko przed 1 stycznia 2023 roku, nie otrzymasz automatycznie władzy rodzicielskiej. Bez władzy rodzicielskiej, zgodnie z prawem, nie masz wpływu na wychowanie swojego dziecka. Nie możesz również działać jako jego przedstawiciel prawny. Przedstawiciel prawny podejmuje decyzje np. za osobę niepełnoletnią, która zgodnie z prawem nie jest jeszcze w stanie podejmować decyzji samodzielnie. Wraz z władzą rodzicielską otrzymujesz szereg praw i obowiązków.

Władza rodzicielska oznacza, że rodzic(e) prawny(i) jest(są) odpowiedzialny(i) za wychowanie i opiekę nad dzieckiem. Aby ubiegać się o władzę rodzicielską nad uznanym dzieckiem, musicie wspólnie złożyć wniosek do sądu o przyznanie władzy rodzicielskiej. Można to zrobić przez internet lub pisemnie.

Jak ubiegać się o władzę rodzicielską w Holandii przez internet

Aby móc złożyć wniosek drogą elektroniczną, musicie spełniać następujące warunki:

Masz burgerservicenummer (BSN) swojego dziecka.
Oboje rodzice mogą zalogować się do formularza za pomocą DigiD.
Twoje dziecko musi być zarejestrowane w Holandii w Podstawowym Rejestrze Osób (BRP).
Oboje rodzice mieszkają w tej samej gminie w Holandii.

 

Jak ubiegać się o władzę rodzicielską w Holandii pisemnie

Aby złożyć wniosek w formie pisemnej, potrzebne są następujące dokumenty:

Oryginał odpisu lub wyciągu z aktu urodzenia:

  • który stwierdza uznanie dziecka,
  • z potwierdzeniem, że dokument jest urzędowy,
  • który jest nie starszy niż 3 miesiące.

Kopie ważnych dokumentów tożsamości obojga rodziców

Wypełniony formularz Formulier aanvraag gezamenlijk gezag.

Wypełnij formularz i wyślij go do sądu wraz z kompletem dokumentów. Może to być dowolny sąd w Holandii, o ile dziecko mieszka w Holandii.

Jeśli spełniacie wszystkie warunki, w ciągu 2 tygodni otrzymacie wyciąg z “Gezagsregister”. Od tego momentu będziecie sprawować wspólną władzę rodzicielską nad dzieckiem.

Przejdź do góry