Jeżeli pracownik tymczasowy ponownie wykonuje pracę w tej samej agencji pracy tymczasowej bezpośrednio po fazie A i 2 lub w ciągu kolejnych 6 miesięcy, przechodzi on do fazy B lub lub fazy 3 w Holandii.

W fazie B lub 3 w Holandii praca odbywa się w oparciu o jedną lub więcej umów o pracę na czas określony. Faza ta trwa maksymalnie 3 lata. W ciągu tych 3 lat można zawrzeć maksymalnie 6 umów na czas określony, które nie prowadzą do zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony. Wszystkie te umowy zawarte na czas określony wygasają automatycznie (z mocy prawa) z końcem uzgodnionego okresu. Możesz uzgodnić z agencją pracy przedłużenie umowy. Jeśli nic nie zostało ustalone, a ty kontynuujesz pracę po dacie zakończenia umowy, oznacza to, że twoja umowa została w sposób automatyczny przedłużona.

Rozwiązanie umowy przed upływem jej terminu zakończenia jest zawsze możliwa, chyba że umowa stanowi inaczej. Agencja pracy również musi mieć ważny powód zwolnienia pracownika. Jeżeli umowa o pracę tymczasową na czas określony zostanie rozwiązana przedwcześnie, ustawowy okres wypowiedzenia rozpoczyna się następnego dnia roboczego. Umowa kończy się po upływie okresu wypowiedzenia. W przypadku pracowników tymczasowych ustawowy okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

Jeśli masz umowę na 6 miesięcy lub dłużej, agencja pracy musi poinformować Cię na piśmie, czy rozwiąże lub przedłuży Twoją umowę. Musi to zrobić nie później niż 1 miesiąc przed końcem umowy. W przeciwnym razie przysługuje Ci odszkodowanie (aanzegvergoeding). Jednak jeśli twoja umowa nie ma określonej daty jej zakończenia, takie odszkodowanie nie przysługuje.

Jeśli posiadasz umowę o pracę w Holandii z agencją pracy tymczasowej na okres 4 tygodni (lub krócej), wypowiedzenie przed przed końcem tej umowy nie jest możliwe.

Jeżeli przerwa pomiędzy poszczególnymi umowami trwa dłużej niż 6 miesięcy, liczenie rozpoczyna się od fazy A lub 1 i 2.

Pracownik tymczasowy w fazie B i 3 w Holandii ma prawo do ciągłej wypłaty co najmniej 100% swojego ostatniego zarobionego wynagrodzenia za ustaloną (minimalną) liczbę godzin w trakcie umowy o pracę, jeśli przez jakiś czas nie będzie dla niego pracy. Musi on jednak przyjąć inną zaproponowaną przez agencję pracę. Jeżeli pracownik odmówi, wygasa jego prawo do pracy alternatywnej i dalszej wypłaty wynagrodzenia. Wynagrodzenie za każde zlecenie ustalane jest na podstawie obowiązującego wynagrodzenia zleceniodawcy. Obejmuje ono również wszystkie dodatki, które otrzymują stali pracownicy zatrudniającego.

Pracownicy tymczasowi, którzy ukończyli 21. rok życia i znajdują się w fazie B lub 3, mają obowiązek uczestniczyć w programie emerytalnym plus.

W przypadku choroby pracownika tymczasowego agencja pracy tymczasowej musi w dalszym ciągu wypłacać 90% wynagrodzenia w pierwszym roku i 80% w drugim roku niezdolności do pracy.