Zaczynając pracę u nowego pracodawcy warto jest wiedzieć co to jest CAO w Holandii (collectieve arbeidsovereenkomst), czyli Układ zbiorowy pracy. Jest to pisemna umowa zawierająca ustalenia dotyczące warunków zatrudnienia. Na przykład o wynagrodzeniu, świadczeniach, nadgodzinach, godzinach pracy, okresie próbnym, okresie wypowiedzenia czy emeryturze. Układ zbiorowy pracy dotyczy dużej grupy osób.

Układ zbiorowy pracy jest zawierany przez 1 lub więcej pracodawców, 1 lub więcej organizacji pracodawców i 1 lub więcej organizacji pracowników (przeważnie związki zawodowe).

Porozumienia w układzie zbiorowym pracy są często korzystniejsze niż porozumienia dotyczące warunków zatrudnienia określone prawem. Przykładowo płaca w układzie zbiorowym pracy może być wyższa niż płaca minimalna. Lub pracownicy otrzymują więcej dni urlopu niż wymagane prawem minimum.

Postanowienia CAO w Holandii nie mogą w żadnym wypadku być sprzeczne z prawem. Na przykład z Kodeksem cywilnym (BW) i ustawą o płacy minimalnej i minimalnym dodatku urlopowym. Układ zbiorowy pracy nie może zatem zawierać wynagrodzenia niższego niż płaca minimalna ani mniejszej liczby dni urlopu niż wynika to z Kodeksu cywilnego. Ustawa, na przykład Kodeks cywilny, może również przewidywać, że w układzie zbiorowym pracy można odstąpić od przepisów ustawowych.

Postanowienia zawarte w układzie zbiorowym pracy mają pierwszeństwo przed ustaleniami zawartymi w indywidualnej umowie o pracę. Gdy zawierasz indywidualną umowę o pracę ze swoim pracodawcą, postanowienia Twojej umowy nie mogą odbiegać niekorzystnie od postanowień CAO. Postanowienia umowy mogą być korzystniejsze dla Ciebie jako pracownika od tych zawartych w CAO w Holandii.

Jeśli w firmie nie ma układu zbiorowego pracy ani własnych porozumień, sam ustalasz z pracodawcą warunki zatrudnienia. W tej sytuacji obowiązują ogólne zasady prawa pracy zawarte w ustawie o płacy minimalnej, ustawie o czasie pracy, ustawie o warunkach pracy, ustawie o pracy i opiece oraz w Kodeksie cywilnym. Dobrze jest zapisać te ustalenia na piśmie w indywidualnej umowie o pracę, ale nie jest to obowiązkowe.