REGULAMIN

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.  Regulamin określa zasady działania i korzystania przez Użytkowników z serwisu Jakwholandii.pl

1.2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej www.jakwholandii.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.

1.3. Poprzez fakt korzystania z serwisu Jakwholandii.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

2. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Jakwholandii.pl – serwis dostępny w domenie internetowej www.jakwholandii.pl, służący w szczególności do prezentacji praw i obowiązków osób między innymi mieszkających i pracujących w Niderlandach lub chcących wyjechać na wakacje do Niderlandów oraz umożliwiający wyszukiwanie firm oraz ofert pracy, prowadzony przez firmę Izabela Charciarek Chariz z siedzibą w: 45-758 Opole, ul. Chmielowicka 17/5, NIP: PL7542718938, REGON: 389192713, mail: info@jakwholandii.pl.

UŻYTKOWNIK – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, jak również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych posiadająca zgodę jej przedstawiciela ustawowego, która korzysta z serwisu Jakwholandii.pl.

FIRMA – zarejestrowany w portalu jakwholandii podmiot będący osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej wpisaną do odpowiedniego rejestru danego kraju albo osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą.

OFERTY PRACY – oferty pracy zamieszczane przez zarejestrowane Firmy na portalu jakwholandii.pl

STRONA INTERNETOWA – strona internetowa, której charakterystyka przedstawiana jest w serwisie Jakwholandii.pl

TOWAR – produkt sprzedawany przez Strony internetowe prezentowane w serwisie Jakwholandii.pl

USŁUGA – usługa sprzedawana przez Stronę internetową prezentowaną w serwisie Jakwholandii.pl

REGULAMIN – niniejszy dokument określający zasady działania serwisu Jakwholandii.pl

 

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU Jakwholandii.pl

3.1. Serwis Jakwholandii.pl nie prowadzi usług doradczych, a jedynie informuje o zebranych prawach i obowiązkach obowiązujących na terenie Niderlandów.

3.2. Serwis stronyikupony.pl umożliwia Użytkownikowi:

 1. uzyskiwanie informacji o ogólnych prawach i obowiązkach Polaków w Niderlandach,
 2. uzyskiwanie informacji o usługach oferowanych przez Firmy,
 3. uzyskiwanie informacji o ofertach pracy w Niderlandach,
 4. przejście na strony Stron internetowych promowanych w serwisie Jakwholandii.pl.

3.3. Niniejszy serwis Jakwholandii.pl ma wyłącznie charakter informacyjny. Informacji zawartych w Serwisie nie należy wykorzystywać ani opierać się na nich w zastępstwie informacji dostępnych na urzędowych Stronach internetowych w Niderlandach. Serwis Jakwholandii.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści.

Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Zawarte na stronie informacje nie stanowią zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego.

Serwis Jakwholandii.pl edytuje informacje oferowane na swojej stronie z najwyższą starannością i przykłada najwyższą uwagę do jej zawartości. Pomimo wszelkich starań poprawnego wprowadzania danych i wszelkich innych informacji zawartych na stronie, mogą wystąpić rozbieżności w prezentowanych informacjach i ofertach. Serwis Jakwholandii.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, nieścisłości, braki danych i informacji na tej stronie internetowej. Użytkownicy odwiedzający serwis Jakwholandii.pl nie mogą w żadnej sytuacji powołać się na prawa pochodne do informacji i warunków publikowanych na Jakwholandii.pl, ani dochodzić praw wynikających ze skutków ewentualnych transakcji wywodzących się z niniejszych informacji. W razie wątpliwości dotyczących dokładności danych w odniesieniu do Stron internetowych, Firm lub Ofert Pracy, prosimy o bezpośredni kontakt z serwisem Jakwholandii.pl, Stroną internetową, Firmą lub urzędową stroną internetową Niderlandów.

Serwis Jakwholandii.pl zawiera linki (hiperłącza) i odnośniki do innych stron internetowych. Zawartość stron, do których odwołuje się serwis Jakwholandii.pl nie została zweryfikowana. Zależność między obiema partiami nie oznacza, że serwis Jakwholandii.pl poleca produkty czy usługi oferowane na lub za pośrednictwem tych stron. Serwis Jakwholandii.pl nie daje gwarancji na dostępność i zawartość innych stron internetowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub za informacje umieszczone na tej stronie.

3.4. Transakcja kupna towarów lub usługi pomiędzy Użytkownikiem i Firmą odbywa się na warunkach określonych przez Firmę i powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Serwis Jakwholandii.pl nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Firmy, a także za przebieg ewentualnych transakcji kupna, w szczególności nie odpowiada:

 1. za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w serwisie Jakwholandii.pl,
 2. z tytułu realizacji zamówienia złożonego u Firmy,
 3. z tytułu realizacji Oferty pracy złożonej przez Firmę,
 4. z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, nie wykonania czy też nienależytego wykonania przez Firmę obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy kupna – sprzedaży Towaru lub usługi lub przepisów prawa,
 5. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów i Usług, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu prezentowanych w serwisie Jakwholandii.pl przez Firmy oraz zdolność Firm do ich sprzedaży lub wykonania.

3.5. Zasady dotyczące przerw technicznych w działaniu serwisu Jakwholandii.pl

 1. Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie serwisu. W przypadku wystąpienia awarii lub błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Operator podejmie wszelkie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników.

2. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności serwisu Jakwholandii.pl w celu prezentowania usług innych stron internetowych.

3. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem serwisu stronyikupony.pl inny niż wskazany w powyższym ust. 2.

 

4. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszej stronie podlegają prawom autorskim portalu Jakwholandii.pl.
 2. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia strony Jakwholandii.pl jest zabronione.

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez serwis Jakwholandii.pl

2. Reklamacje można złożyć poprzez wysłanie e-maila na adres: info@jakwholandii.pl

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji

4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez serwis Jakwholandii.pl

5. Serwis Jakwholandii.pl zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów lub Usług nabytych od stron internetowych lub Firm, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować bezpośrednio do Strony internetowej lub Firmy, z której Towar lub Usługa pochodzi i nie będą one rozpatrywane przez serwis Jakwholandii.pl.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, serwis Jakwholandii.pl poinformuje o tym Użytkowników na stronach Jakwholandii.pl. Zmiany w niniejszym regulaminie wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich ogłoszenia przez serwis Jakwholandii.pl na stronach Jakwholandii.pl.

6.2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa

6.3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny

6.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12-09-2021r..